Nyhed_Referat_af_generalforsamling_2020Referat af generalforsamling 19. december 2020

27-12-20


Referat af Generalforsamling i Svendborg Cykle Club

Lørdag d. 19.12 2020 kl. 11.00-13 i klublokalet ved mindre end 10 deltagere eller lokalet ”Bølgen”, ved flere end ti deltagere begge i SG-Huset, Ryttervej 70.  

Mødet afholdes på ZOOM

Til stede: Manolo, Mie, Frederik, Kasper Juul, Ulrik, Niels, Kjeld Møller 


Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent

Referent: Ulrik

Dirigent: Frederik 

 1. Formandens beretning og godkendelse heraf

                          Niels fremlagde 2019-cykelåret, og beretningen fremsendes til medlemmer efterfølgende. 

Kjeld Møller stillede spørgsmål til beretningen ift. rettidigt afholdelse af 2020 GF.   

Godkendt 

 1. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og godkendelse heraf.

                          Manolo fremlægger regnskabet for 2019. 

                          Regnskabet er fremsendt til medlemmer. Kjeld Møller spørger ind til aktiver og passiver på   

regnskabet 2019 specielt ift. tøjbeholdning. 

Regnskabet for 2019 er godkendt af Generalforsamlingen, men det er ikke godkendt af en ekstern revisor. Grunden er, at prisen for et eksternt revideret er for højt, og den interne revisor har forladt klubben. Der har ikke været taget kontakt til revisorsuppleant. 

 1. Behandling af indkomne forslag

                          Der er ikke indkommet forslag

 1. Kontingent

                          Kontingentet er 400 kr., og det fortsætter.

 1. Fremlæggelse af budget for det kommende år og godkendelse heraf

                          Manolo fremlægger budget for 2020. Forventet samlede indtægter omkring 32.000,-

Budgettet er godkendt af generalforsamlingen  

 1. Valg af bestyrelse
 2. a) Formand for to år (2020 og 2021)

                          Niels ønsker ikke genvalg. Frederik modtager valg som formand for SCC for 2020 og 2021. 

Frederik vil være på valg til GF 2022. 

 1. b) Ét bestyrelsesmedlem for to år (2020 og 2021) 

                          Kasper Juul er valgt som bestyrelsesmedlem 2020 og 2021. 

                          Niels tager den sidste bestyrelsespost frem til GF 2021

                          Mie indgår igen som bestyrelsessuppleant frem til GF 2021

På valg ved GF 2021 er Ulrik, Niels og revisor (Manolo)

 1. c) Ét bestyrelsesmedlem for ét år (teknisk set 2020, indtil næste GF i februar) 

                          På valg ved GF 2021 er Ulrik, Niels og revisor (Manolo)      

 1. d) Suppleant til bestyrelsen for ét år (teknisk set 2020, indtil næste GF i februar) 

Mie indgår igen som bestyrelsessuppleant frem til GF 2021

 1. Valg af revisor samt revisorsuppleant 

Generalforsamlingen giver bestyrelsen bemyndigelse til at finde en revisor og 

revisorsuppleant for 2021

 1. Valg af fanebærer samt fanevagt

                          Kjeld Møller er valgt som fanebærer, og Frederik er valgt som fanevagt

 1. Eventuelt

Punkt 9 tages op til GF 2021, da ingen kan tage fri fra arbejde mv. til at stå fanevagt til  

diverse eventuelle arrangementer. Der stilles forslag om, at bestyrelsen kan give andre medlemmer eller tidligere medlemmer lov til at hente fanen og stille op ved anmodning.  

DCU har stadig stående, at vi hedder Svendborg Cycle Club- Sydfyn. Det skal rettes hos DCU. 

Samme skal rettes til Svendborg Idrætssamvirke, SiS samt Svendborg Kommune. Niels fremsender til Frederik ang. kontaktoplysninger. 

Ny formand giver besked til folkeoplysningsudvalget  

Status på medlemstal:                        13 motionister og tre licensryttere. Et medlem skal der følges op på.

Tre passive medlemmer, tre æresmedlemmer  

Stemmeberettiget er medlemmer der: 

 1. Har betalt kontingent for sæsonen (2020).
 2. Er til stede personligt eller ved underskrevet fuldmagt

Mail: admin@svendborgcc.dk

Ryttervej 70, 5700 Svendborg

Copyright © Svendborg Cykle Club 

Design: Nilou&Hansen