VedtægterVedtægter


 

Love og vedtægter for Svendborg Cykle Club

 

§ 1  

Klubbens navn er Svendborg Cykle Club, herefter kaldet SCC, med hjemsted i Svendborg Kommune. Klubben er medlem af Danmarks Cykle Union (DCU), som er medlem af Dansk Idrætsforbund (DIF), og af Svendborg Idræts Samvirke (SIS).

 

§ 2  

Foreningens formål er at dyrke cykelsport og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til denne idræt. Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen. Dette sker ved afholdelse af cykelløb og andre events for at fremme cykelsporten, både for elite og i bredden.

 

§ 3  

Ved klubarrangementer og træning hvor der køres på cykel, skal deltagerne bære hjelm. Dette gælder dog ikke ved træning på hometrainere, ruller eller anden stationær træning. Desuden køres i klubbens officielle tøj med aktuelle sponsortryk jf. DCUs love og regler.

  

§ 4  

Som medlem optages enhver person, som er fyldt 8 år. Medlemmerne er underkastet de for DCU og SCCs gældende love og regler.

 

§ 5  

1. Kontingent betales helårligt pr. d. 1. januar. Kontingent skal betales senest d. 1. februar. Er kontingentet ikke betalt senest d. 1. marts slettes medlemskabet af SCC. Et kontoudtog kan anvendes som kontingentkvittering.

2. Det årlige kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling.

3. Æresmedlemmer er kontingentfri. Desuden kan bestyrelsen, når særlige grunde taler herfor, fritage enkelte medlemmer for kontingentbetaling for et år af gangen.

 

§ 6  

Æresmedlemmer kan udnævnes af generalforsamlingen, hvis forslag herom er indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før jf. §17. 

  

§ 7  

1. Udmeldelse kan ske, når kontingentet er betalt. Anmodning om udmeldelse skal ske skriftligt til kasseren med én måneds varsel.

2. Hvis et medlem modarbejder klubbens interesser eller opfører sig upassende, således at det må anses at skade klubbens anseelse, kan bestyrelsen skriftligt suspendere vedkommendes medlemskab. Desuden kan et medlem suspenderes hvis mere end 2/5 af medlemmerne ytrer ønske herom. Den suspenderede kan, inden der er gået 14 dage, forlange en ekstraordinær generalforsamling afholdt. Er mindst 2/3 af de mødte (personligt eller ved fuldmagt) stemmeberettigede imod suspensionen, annulleres denne. Ellers vil suspensionssager blive forelagt førstkommende generalforsamling, der afgør om vedkommende skal ekskluderes.

 

§ 8 

1. Til klubbens bestyrelse vælger generalforsamlingen formand, kasserer samt 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en næstformand og sekretær umiddelbart efter generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2-årig periode og kan genvælges. Kasserer og to bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige årstal, medens formand og ét bestyrelsesmedlem vælges på lige årstal.

2. Klubben tegnes af formanden, ved formandens forfald af kasseren i forening med næstformanden.

3. Formand, kasserer og sekretær udgør et forretningsudvalg, som kan træffe de nødvendige dispositioner, hvor det ikke er muligt at indkalde hele bestyrelsen til møde. Disse sager fremlægges på førstkommende bestyrelsesmøde.

4. Foruden bestyrelsen vælges også en suppleant til bestyrelsen, en kritisk revisor samt revisor suppleant og en fanebærer samt fanevagt. Disse vælges alle for ét år.

  

§ 9  

1. Licens/senior-afdelingen kan hvert år vælge en rytterrepræsentant og en suppleant, for et år af gangen. Rytterrepræsentanten har møde- tale- og stemmeret til bestyrelsesmøderne.

2. Motionsafdelingen kan hvert år vælge en repræsentant og en suppleant, for et år af gangen. Motionsrepræsentanten har møde-, tale- og stemmeret til bestyrelsesmøderne.

3. Børne- og ungdomsafdelingen kan hvert år vælge en repræsentant og en sup- pleant, for et år af gangen. B&U-repræsentanten har møde-, tale- og stemmeret til bestyrelsesmøderne.

 

§ 10  

1. Bestyrelsen udgør klubbens organisatoriske ledelse, og har ansvaret for klubbens økonomi og budgetter.

2. Bestyrelsen nedsætter udvalg efter behov og påser at udvalgsarbejdet holdes indenfor de af generalforsamlingen eller bestyrelsen fastsatte rammer.

 

§ 11  

1.a. Bestyrelsen afholder møde efter behov. Der skal før hvert møde udsendes dagsorden til samtlige bestyrelsesmedlemmer, rytterrepræsentant, motionsrepræsentant og børne- og ungdomsrepræsentant. Formanden leder møderne, i formandens fravær ledes møderne af næstformanden.

1.b. Udvalgsformænd, rytterepræsentant, motionsrepræsentant og B&U-repræsentant afholder hhv. udvalgs-, rytter-, motions- eller B&U-møder efter behov. Der skal før hvert møde udsendes dagsorden til samtlige relevante medlemmer.

2. Bestyrelsen er altid beslutningsdygtig. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

3. Sekretæren fører referat af samtlige møder i bestyrelsen og samtlige referater arkiveres i klubbens elektroniske arkiv samt på klubbens hjemmeside.

 

§ 12  

Bestyrelsen kan under iagttagelse af DCUs til enhver tid gældende reklamereglement, tegne kontrakt med en (eller flere) sponsor(er) som reklame på klubbens officielle klubdragt, hjemmeside, bil eller andre af klubbens ejendele. Desuden kan bestyrelsen tegne sponsorkontrakter i forbindelse med klubbens arrangementer.

 

§ 13

Sekretæren fører klubbens korrespondance, samt fører referat over generalforsamlingen og bestyrelsesmøder.

 

§ 14  

Kassereren fører klubbens regnskab og medlemskartotek efter retningslinjerne fra bogførings-loven og krav fra skatte- og momsmyndigheder. Revisionen af årsregnskabet foretages på foranledning af kasseren og skal finde sted således at dette kan forelægges bestyrelsen på sidste bestyrelsesmøde før den ordinære generalforsamling.

Regnskabsåret følger kalenderåret og går fra d. 1 januar til d. 31 december.

 

§ 15  

Klubbens pengemidler indsættes på en konto i en anerkendt bank eller sparekasse. Kasseren har fuldmagt til at disponere over klubbens konti til driftsmæssige formål.

 

§ 16  

Bestyrelsen udarbejder budget for det kommende år, der indstilles til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

 

§ 17

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og afholdes hver år i februar.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel på klubbens hjemmeside samt via mail, til de medlemmer der har oplyst mailadresse til klubben. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning og godkendelse heraf

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og godkendelse heraf.

4. Behandling af indkomne forslag

5. Kontingent

6. Fremlæggelse af budget for det kommende år og godkendelse heraf

7. Valg af bestyrelse

  a) Formand - lige år

  b) Kasserer - ulige år

  c) Ét bestyrelsesmedlem lige år og to bestyrelsesmedlemmer ulige år

  d) Suppleant til bestyrelsen

8. Valg af revisor samt revisor suppleant 

9. Valg af fanebærer samt fanevagt

10. Eventuelt

 

§ 18  

For at have stemmeret på generalforsamlingen skal et medlem:

1. Have betalt kontingent for sæsonen

2. Være tilstede personligt eller ved underskrevet fuldmagt

Alle sager afgøres ved simpel stemmeflertal med undtagelse af lov/vedtægtsændringer, hvortil der kræves 2/3 flertal af de afgivne stemmer. Afstemning sker ved håndsoprækning, med mindre et medlem af forsamlingen skønner, at en skriftlig afstemning er nødvendig.

 

§ 19  

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen måtte finde det nødvendigt eller når 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom. For gyldighed af den ekstraordinære generalforsamling skal de stemmeberettigede medlemmer, der skriftligt har fremsat begæringen om ekstraordinær generalforsamling, være fremmødt eller tilkendegivet ved fuldmagt. En ekstraordinær generalforsamling skal afholdes indenfor tre uger efter begæringens fremsættelse. Det skal ved begæringen angives, hvilke sager der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

 

§ 20  

Klubbens formue skal altid udelukkende tjene til at fremme klubbens formål og kan aldrig – ej heller i tilfælde af klubbens sammenslutning med en anden klub – under nogen form fordeles mellem medlemmerne.

 

§ 21  

Forslag om klubbens opløsning skal vedtages af mindst 2/3 af de mødte medlemmer (personligt eller ved fuldmagt) på to efter hinanden følgende generalforsamlinger. Ved en opløsning af klubben, skal den formue, der måtte være i behold på opløsningstidspunktet, deponeres hos Svendborg Kommune i indtil 3 år, idet den indenfor dette tidsrum vil være at overdrage til en ny cykelklub, som måtte blive stiftet i Svendborg Kommune med den samme formålsparagraf som "Svendborg Cykle Club" og med et sæt vedtægter, som kan anerkendes af Svendborg Kommune. Lykkes det ikke indenfor en 3 års periode at oprette en ny cykelklub, skal formuen anvendes til oplysningsvirksomhed om trafiksikkerhed for børn og unge i Svendborg kommune.

 

 

Svendborg Cykle Club

Idrætshallen, Ryttervej 70, 1. sal

5700, Svendborg

Email: admin@svendborgcc.dk

 

 

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 16. november 2018

Mail: admin@svendborgcc.dk

Ryttervej 70, 5700 Svendborg

Copyright © Svendborg Cykle Club 

Design: Nilou&Hansen